Supermama Expert

Regulamin

 1. Definicje:

  1.1. Usługodawcą i Właścicielem serwisu www.supermama.expert jest Anna Bartkowska, właścicielka firmy Anna Bartkowska z siedzibą przy ul. Młynarska 6, 83-031 Cieplewo, NIP 5711602121 poczta: biuro@supermama.edu.pl
  1.2. Supermama.expert lub Serwis – prowadzony w języku polskim, serwis poradnikowy i opiniotwórczy, w ramach publikowane są materiały i artykuły wraz ze zdjęciami oraz inne informacje o wychowaniu dzieci, zdrowiu dzieci, ciąży i szeroko pojętym parentingu, utrzymywany w domenie https://supermama.expert
  1.3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
  1.4. Opinia lub Wypowiedź – każda informacja, komentarz umieszczony przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Serwisu, np. w formie tekstowej, oceny lub rekomendacji na dany temat.
  1.5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, filmy video lub inne treści multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  1.6. Regulamin lub Umowa – niniejszy regulamin.
 2. Postanowienia ogólne:

  2.1. Supermama.expert jest internetowym serwisem umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie się i komentowania artykułów o wychowaniu dzieci, zdrowiu dzieci, ciąży i szeroko pojętym parentingu.
  2.2. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki i inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  2.3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Materiałów lub informacji wymaga każdorazowo zgody pisemnej i nie może naruszać postanowień Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie może naruszać praw osób trzecich.
  2.4. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie elementów graficznych Serwisu, w tym w szczególności znaków towarowych, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
  2.5. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2019, poz. 2134 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2020, poz. 286 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019, poz. 1010 j.t. z późn. zm.).
  2.6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Właściciel lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Właściciel prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  2.7. Korzystający z Serwisu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani nie uzyskują licencji do zamieszczonych w Serwisie Materiałów.
 3. Korzystanie z Serwisu:

  3.1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:
  a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje,
  b) zamieszczać Opinie lub Wypowiedzi w sposób umożliwiający innym Użytkownikom Serwisu zapoznanie się z ich treścią.
 4. Opinie lub Wypowiedzi Użytkowników Serwisu:

  4.1. Funkcjonalności Serwisu umożliwiają Użytkownikom wyrażanie Opinii/publikację Wypowiedzi. W celu skorzystania z funkcjonalności opisanej w niniejszym pkt 4 Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie.
  4.2. Wypowiedzi lub Opinie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
  a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza,
  c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
  d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  e) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
  f) treści nieprawdziwych.
  4.3. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  4.4. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Właściciel upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
  a) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
  b) narusza zasady określone w pkt 4.2 – 4.3. Regulaminu,
  c) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
  d) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
  e) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników lub z innych dostępnych źródeł.
  4.5. Poprzez udzielenie Wypowiedzi, w tym zamieszczenie Opinii, Użytkownik zezwala Właścicielowi na nieodpłatne korzystanie z niej, a także wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez Właściciela lub inne podmioty współpracujące z Właścicielem na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników i Właściciela:

  5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
  5.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw ani dóbr osób trzecich oraz nieuprawniania jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej.
  5.3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i bezpieczeństwa przez Użytkowników jak również zabronione jest wykorzystywanie botów lub innych programów w istocie obciążających lub utrudniających działalność Właściciela w zakresie Serwisu.
  5.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszone przez siebie w Serwisie Wypowiedzi lub Opinie, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz powstałe z tego tytułu szkody.
  5.5. Właściciel dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w Regulaminie, jednocześnie Właściciel informuje, że ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 6. Reklamacje:

  6.1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych w Serwisie.
  6.2. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres: Anna Bartkowska, ul. Młynarska 6, 83-031 Cieplewo, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@supermama.edu.pl.
  6.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, które spowodowało reklamację. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  6.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Właściciela prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  6.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
  6.6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Postanowienia końcowe:

  7.1. Serwis podlega prawu polskiemu.
  7.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7.3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku istotnych przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem Serwisu, w szczególności w przypadku odpowiednich zmian w obowiązujących przepisach prawa.
  7.4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 15 dni od ich opublikowania na stronie internetowej supermama.life, z zastrzeżeniem postanowień kolejnych punktów Regulaminu.
  7.5. Właściciel poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu, zamieszczając stosowne powiadomienie o zmianie Regulaminu na stronach Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom analizowanie tych zmian.
  7.6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może odstąpić od umowy z Właścicielem. W celu odstąpienia od umowy z Właścicielem Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
  7.7. Data wejścia w życie: 22.03.2022 r.